Hội Cựu Chiến Binh Thành Phố Hà Nội

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội là một đoàn thể chính trị – xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong thời kỳ đấu tranh cách mạng và kháng chiến cứu nước. Cũng như thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Lực lượng Cựu chiến binh ngày càng phát triển lớn mạnh; Đến nay đã có hàng triệu Cựu chiến binh, thuộc nhiều thế hệ tiếp tục nêu cao bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ:

“Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”

Hội Cựu Chiến Binh Thành Phố Hà Nội nhận huân chương độc lập
Hội Cựu Chiến Binh Thành Phố Hà Nội nhận huân chương độc lập

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và nguyện vọng của các thế hệ Cựu chiến binh, ngày 6 tháng 12 năm 1989. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam đã ra nghị quyết thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ngày 06 tháng 12 là ngày Truyền thống của Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Nội dung thể hiện mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh tp Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đã thể hiện trong Điều lệ Hội Cựu Chiến Binh tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Tham khảo công viên nghĩa trang ưu đãi lớn dành cho các Cựu Chiến Binh tp Hà Nội, gọi ngay: 093.160.1800.

Bảng giá đất nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Cập nhật mới nhất)

Mục đích Hội Cựu Chiến Binh thành phố Hà Nội

Hội Cựu chiến binh tp Hà Nội là một đoàn thể chính trị – xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.

Mục đích của Hội cựu chiến binh tp Hà Nội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức. Động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng.

Hội cựu chiến binh thủ đô xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Nhân dân. Ngoài ra Hội bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội.

Chức năng của hội Cựu Chiến Binh thành phố Hà Nội

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh.

Hội Cựu chiến binh thủ đô làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng. Hội làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội của cách mạng và của Hội. Đồng thời Hội cựu chiến binh tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

7 Nhiệm vụ chính của Hội Cựu Chiến Binh

Hội Cựu chiến binh Hà Nội hoạt động và thực hiện nhiệm theo nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2017 với 7 nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Hội cựu chiến binh tp Hà Nội cùng tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân. Đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo qui định.

Nhiệm vụ của Hội Cựu Chiến Binh tp Hà Nội
Nhiệm vụ của Hội Cựu Chiến Binh tp Hà Nội

2. Hội Cựu Chiến Binh tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên, Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh.

3. Hội tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Tằng cường kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học-kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Hội Cựu Chiến Binh phối hợp với cơ quan quân sự Tp Hà Nội, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các ngành chức năng cùng cấp: tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập hợp, động viên Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ. Ban liên lạc Cựu quân nhân, nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cấp ủy và chính quyền ở cơ sở.

4. Hội Cựu Chiến Binh tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và Cựu chiến binh. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo. Làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và Cựu chiến binh. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và Cựu chiến binh.

6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự địa phương cùng cấp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

7. Hội Cựu Chiến Binh thành phố Hà Nội tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tổ chức và liên hệ Hội Cựu Chiến Binh thành phố Hà Nội

Hội Cựu Chiến Binh Thành Phố Hà Nội là tổ chức chính trị thuộc Mặt Trận Tổ Quốc tp Hà Nội. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 :

Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp Hành nhiệm kỳ mới. Có 19 đồng chí dự Đại hội Cựu Chiến Binh Việt Nam. Phiên họp Ban chấp hành đầu tiên đã bầu: đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh làm Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tp Hà Nội thay cho đồng chí Lê Minh Cược nghỉ hưu.

Các Thiếu tướng Phùng Đình Thảo, Lê Hải Bình và Trung tướng Đào Văn Quân làm Phó chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh thủ đô.

Tổ chức Hội Cựu Chiến Binh tp Hà Nội
Tổ chức Hội Cựu Chiến Binh tp Hà Nội

Liên hệ Hội Cựu Chiến Binh Thành Phố Hà Nội:

Địa chỉ của Hội Cựu Chiến Binh thành phố Hà Nội: Số 35 Đường Hồ Mễ Trì – Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 62653809

Hội Cựu Chiến Binh tại các quận thành phố Hà Nội có thông tin liên hệ sau:

Hội Cựu Chiến Binh Quận Đống Đa, tp Hà Nội:

Địa chỉ liên hệ Hội Cựu Chiến Binh Quận Đống Đa: số 257 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, tp Hà Nội.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Quận Đống Đa: Đồng chí Đinh Minh Giới

Phó chủ tịch hội: Đồng chí  Nguyễn Trà Lý và đồng chí Hoàng Văn Tiến.

Hội Cựu Chiến Binh Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội:

Địa chỉ liên hệ Hội Cựu Chiến Binh quận Thanh Xuân: Số 9 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38585877.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh quận Thanh Xuân: đồng chí Đoàn Đình Lục.

Phó chủ tịch hội: đồng chí  Nguyễn Quốc Khánh và đồng chí Đoàn Thanh Tịnh

Hội Cựu Chiến Binh Quận Tây Hồ, tp Hà Nội:

Địa chỉ liên hệ Hội Cựu Chiến Binh Quận Tây Hồ: Trụ sở 657 Lạc Long Quân – Xuân La – Tây Hồ – Hà Nội.

Điện thoại 024 7533396

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh quận Tây Hồ: đồng chí Phạm Ngọc Tuấn

Hội Cựu Chiến Binh Quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội:

Địa chỉ liên hệ Hội Cựu Chiến Binh Quận Hoàn Kiếm: 21 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm: đồng chí Lã Văn Nho

Hội Cựu Chiến Binh Quận Hoàng Mai, tp Hà Nội:

Địa chỉ liên hệ Hội Cựu Chiến Binh Quận Hoàng Mai: Số 8, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Hội Cựu Chiến Binh Quận Hà Đông, tp Hà Nội:

Địa chỉ liên hệ Hội Cựu Chiến Binh Quận Hà Đông:

Chủ tịch hội: đồng chí Nguyễn Hồng Anh

Phó chủ tich: đồng chí Đào Văn Cậy và đồng chí Lê Văn Nhân.

Công viên Tâm Linh Lạc Hồng Viên luôn ghi nhớ công lao đóng góp của các chiến sỹ, cựu chiến binh hiện đang sống và làm việc hoặc đã nghỉ hưu. Nay Công viên tâm linh luôn tổ chức xe tham quan hoàn toàn miễn phí, giới thiệu về nghĩa trang cán bộ cựu chiến binh đẹp nhất cho người dân thủ đô. Nếu quý cán bộ quan tâm xin liên hệ

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

P.KINH DOANH
093 160 1800‬‬
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN
PHÒNG KINH DOANH:
‭093 160 1800‬‬‬
ĐĂNG KÝ
NHẬN THÔNG TIN

banner quà tết